Polityka prywatności

wersja obowiązująca od dnia 16.10.2023 r.

Informacje ogólne

Poniżej znajdziesz informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej dostępnej pod adresem: https://pomojejstronie.pl/ („Strona internetowa”), jak również przetwarzania Twoich danych osobowych w innych przypadkach. W niniejszej Polityce prywatności znajdują się także informacje na temat wykorzystywanych na Stronie internetowej cookies lub podobnych technologii śledzących.

Dane administratora i kontakt z administratorem

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administratorem, czyli podmiotem, który określa cele i sposoby przetwarzania Twoich danych osobowych, jest Daria Boroch – Ilińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PMS Daria Boroch – Ilińska, ul. Podleśna 6/5, 81-581 Gdynia, numer NIP: 8741621113, numer REGON: 220791971 („Administrator”, „ja”).

W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się ze mną, pisząc na adres e-mail: kontakt@pomojejstronie.pl lub drogą pisemną na wskazany wyżej adres korespondencyjny.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

 • Przetwarzanie danych osób kontaktujących się z Administratorem (droga pisemna, mailowa, telefoniczna, formularz kontaktowy)

Gdy kontaktujesz się ze mną pisemnie, mailowo, telefonicznie lub poprzez formularz kontaktowy, Twoje dane osobowe otrzymuję bezpośrednio od Ciebie i przetwarzam je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie – co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co również stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji powyższych celów, w szczególności w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie.

Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższych celów lub do czasu wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

 • Przetwarzanie danych osobowych Klientów (osób fizycznych)

W przypadku skorzystania przez Ciebie z moich usług, otrzymuję dane osobowe bezpośrednio od Ciebie i przetwarzam je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia z Tobą umowy świadczenia usług i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji usług oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: wystawienia faktury lub innego dowodu księgowego, prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji przeze mnie obowiązków prawnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości. Podanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest niezbędne do realizacji celów wskazanych powyżej.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

 • Przetwarzanie danych osobowych Kontrahentów (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Jeśli zawieram z Tobą jako Kontrahentem umowę, dane osobowe otrzymuję bezpośrednio od Ciebie i przetwarzam je w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu bieżącego kontaktu w sprawie realizacji umowy oraz utrzymywania relacji biznesowych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 3. w celu realizacji ciążących na mnie obowiązków prawnych z zakresu podatków i rachunkowości w szczególności: prowadzenia księgowości, rozliczenia podatków, archiwizacji danych na potrzeby księgowe – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości;
 4. w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyższych celów, a w przypadku danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków prawnych – jest obowiązkowe i wynika z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości.

Dane osobowe są przechowywane przez okres realizacji umowy, a następnie do czasu ustania obowiązku ustawowego przechowywania danych (5 lat od zakończenia roku podatkowego) oraz do upływu okresu przedawnienia roszczeń. 

 • Przetwarzanie danych osobowych Przedstawicieli (osób reprezentujących klientów lub kontrahentów)

Jeśli mój klient lub kontrahent (zarówno będący osobą fizyczną, jak i spółką lub innego rodzaju podmiotem) jest reprezentowany przez Ciebie lub klient lub kontrahent wyznaczył Cię do bieżących kontaktów ze mną w związku z zawarciem i realizacją umowy, Twoje dane osobowe otrzymuję od klienta lub kontrahenta lub bezpośrednio od Ciebie.

Przetwarzam wówczas Twoje dane identyfikacyjne (np. imiona, nazwiska, nazwę firmy, którą reprezentujesz lub z którą współpracujesz, ewentualnie dane dotyczące udzielonego Ci umocowania (np. data udzielonego umocowania, rodzaj i zakres udzielonego umocowania), dane kontaktowe (np. numer służbowego telefonu, email).

Przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu zawarcia umowy pomiędzy kontrahentem lub klientem a mną i jej wykonywania, a w szczególności weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta oraz kontaktu z Tobą jako osobą kontaktową w związku z wykonywaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego zarówno przeze mnie, jak i przez mojego kontrahenta lub klienta, którym jest umożliwienie sprawnego bieżącego wykonywania umowy oraz umożliwienie weryfikacji Twojego umocowania do zawarcia umowy w imieniu kontrahenta lub klienta;
 2. w celu dokonania rozliczeń podatkowych i prowadzenia dokumentacji księgowej − na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie danych jest niezbędne dla wypełniania obowiązków prawnych ciążących na mnie, a wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości;
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń pomiędzy kontrahentem lub klientem a mną, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 4. w celu nawiązania lub utrzymywania relacji biznesowych z kontrahentem lub klientem, za Twoim pośrednictwem, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Jeśli przekazujesz mi swoje dane osobowe bezpośrednio, jest to dobrowolne, przy czym niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy i nawiązania relacji biznesowych. Niepodanie danych osobowych skutkuje niemożliwością zawarcia i wykonywania powyższej umowy, jak również utrzymywania relacji biznesowych. 

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w szczególności przez okres utrzymywania relacji biznesowych i realizacji umowy zawartej z moim kontrahentem lub klientem, a następnie będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa (np. prawa podatkowego). 

 • Przetwarzanie danych w związku z wysyłką informacji marketingowych

Jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie ode mnie informacji marketingowych, w tym ofert, informacji o wydarzeniach i promocjach, Twoje dane osobowe w postaci imienia i adresu email są przetwarzane w celach marketingu moich własnych usług lub produktów na podstawie Twojej zgody, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO oraz zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Podanie danych osobowych w powyższym celu jest dobrowolne, lecz niezbędne do przesłania informacji marketingowych na Twój adres elektroniczny.

Dane osobowe są przechowywane w powyższym celu do momentu wycofania przez Ciebie zgody.

 • Przetwarzanie danych osobowych w związku ze zbieraniem i publikowaniem opinii o usługach Administratora

Jeśli wyrazisz na to zgodę po wykonaniu przeze mnie usług na Twoją rzecz, udostępnię Ci ankietę, w której poproszę o wyrażenie opinii o moich usługach.

Przetwarzam wówczas Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu udostępnienia na Twój adres mailowy formularza do wyrażenia opinii i pozyskania od Ciebie komentarza na temat świadczonych przeze mnie usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Twojej zgody;
 2. w celu publikacji Twojej opinii na Stronie internetowej oraz na moich profilach w mediach społecznościowych w celu promocji moich usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli na podstawie Twojej zgody.

Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne.

Dane osobowe są przetwarzane w powyższych celach do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

 • Przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzeniem profili w mediach społecznościowych i korzystaniem z komunikatorów mediów społecznościowych

Prowadzę profile w następujących mediach społecznościowych:

Facebook – https://www.facebook.com/pomojejstronie.wordpress

Instagram – https://www.instagram.com/pomojejstronie.wordpress/

W związku z prowadzeniem powyższych profili pozyskuję Twoje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Ciebie subskrypcji moich fanpage’y w mediach społecznościowych (kliknięcie ikony „Lubię to”, „Obserwuj”, „Subskrybuj” itp.), opublikowaniem przez Ciebie komentarza pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u, a także w związku z przesłaniem mi wiadomości za pośrednictwem komunikatora danego portalu społecznościowego. Przetwarzam Twoje dane osobowe w szczególności w poniższym zakresie:

 1. identyfikator użytkownika (może zawierać imię i nazwisko);
 2. dane identyfikacyjne i inne informacje w zakresie opublikowanym przez Ciebie na własnym profilu na danym portalu społecznościowym;
 3. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach mogę poznać Twój wizerunek);
 4. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) zamieszczone przez Ciebie dobrowolnie pod moimi postami;
 5. treść komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej z Tobą za pośrednictwem danego portalu społecznościowego lub jego komunikatora;
 6. dane statystyczne dotyczące odwiedzin moich profili w mediach społecznościowych.

W związku z powyższym przetwarzam Twoje dane osobowe w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. w celu prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, na warunkach oraz na zasadach określonych przez operatorów tych portali społecznościowych i informowania za jego pomocą o aktywności, usługach, promocjach, promowaniu różnych wydarzeń, konkursów, które organizuję, a także w celu budowania i utrzymania społeczności oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych (komentarze, chat, wiadomości), co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 2. prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z profili w mediach społecznościowych, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku korzystania z funkcji statystyk na portalu Facebook, ja i Meta Platforms Ireland Limited pełnimy funkcję współadministratorów danych przetwarzanych na potrzeby statystyk. Uzgodnienia między współadministratorami, określające zakresy odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych, znajdują się tutaj:  

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.  

Według nich, Meta Platforms Ireland Ltd. przejęło podstawową odpowiedzialność zgodnie z RODO za przetwarzanie danych na potrzeby statystyk oraz za wypełnienie wszystkich stosownych zobowiązań w ramach RODO.

Śledzenie aktywności na stronach internetowych może mieć miejsce niezależnie od tego, czy jesteś zalogowana/y lub zarejestrowana/y na portalu społecznościowym. Nie mam żadnego wpływu na śledzenie aktywności w Internecie stosowane przez dany portal społecznościowy i nie mogę go np. wyłączyć.

Szczegółowe informacje na temat śledzenia aktywności można znaleźć w politykach prywatności operatorów portali społecznościowych. Co do statystyk, które otrzymuję od operatorów, mam  na nie ograniczony wpływ i mogę uniemożliwić ich przekazywanie tylko w ograniczonym zakresie. Jeśli jesteś zalogowanym / zarejestrowanym użytkownikiem danego portalu społecznościowego, zweryfikuj swoje ustawienia prywatności, aby odpowiadały Twoim preferencjom.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

W przypadku informacji posiadanych przeze mnie w ramach udostępnionych przez Ciebie komentarzy, będą one dostępne na moim profilu do czasu usunięcia ich przez Ciebie.

Dane osobowe gromadzone przez dany portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności i wysyłanych wiadomości, podlegają przechowywaniu na zasadach określonych regulaminem danego portalu społecznościowego.

Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających profile w mediach społecznościowych, będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w danym serwisie społecznościowym zgodnie z jego regulaminem.

Dane przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń będą przechowywane do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Pamiętaj, że administratorem Twoich danych osobowych jest także operator danego portalu społecznościowego, z którego korzystasz i za którego pośrednictwem odwiedzasz mój profil w mediach społecznościowych. Zapoznaj się dodatkowo z regulaminem i polityką prywatności danego portalu społecznościowego.

Informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez operatorów znajdują się tutaj:

Facebook i Instagram: https://www.facebook.com/privacy/policy 

 • Przetwarzanie danych osobowych w związku ze stosowaniem cookies

W związku z korzystaniem przeze mnie na Stronie internetowej z cookies lub podobnych technologii (co zostało szczegółowo opisane poniżej), mogę przetwarzać Twoje dane osobowe w postaci identyfikatorów internetowych (np. ID z cookies, adres IP) oraz informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej. Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem cookies lub podobnych technologii są przetwarzane w celu:

 1. umożliwienia prawidłowego korzystania przez Ciebie ze Strony internetowej, tj. w celu realizacji usługi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (w przypadku niezbędnych cookies lub podobnych technologii);
 2. dla celów analitycznych, marketingowych i innych (odpowiednio do funkcji danych cookies), w zależności od tego, na które cookies lub podobne technologie została udzielona przez Ciebie zgoda wynikająca z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (w przypadku cookies i podobnych technologii innych niż niezbędne). 

Dane osobowe przetwarzane w związku ze stosowaniem niezbędnych cookies są przechowywane przez okres ważności poszczególnych cookies, natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody są przechowywane przez okres ważności poszczególnych cookies, nie dłużej jednak niż do czasu wycofania przez Ciebie zgody.

 • Przetwarzanie danych w związku z przesyłaniem wniosków dotyczących realizacji praw wynikających z RODO

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych, przysługują Ci określone prawa (są one wymienione niżej w Polityce prywatności). Możesz kierować do mnie korespondencję w sprawie realizacji tych praw. W rezultacie przetwarzam Twoje dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, oraz inne dane podane w korespondencji prowadzonej z Tobą lub inną osobą, która w Twoim imieniu przesyła mi wniosek o realizację Twoich praw na podstawie RODO. W przypadku, gdy wniosek nie jest przesyłany bezpośrednio przez Ciebie, lecz przez pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego, przetwarzam dodatkowo dane dotyczące tego pełnomocnika lub przedstawiciela, tj. ich dane identyfikacyjne, dane kontaktowe oraz dane dotyczące rodzaju umocowania.

Dane osobowe są przetwarzane przeze mnie w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

 1. na potrzeby prowadzenia kontaktu i korespondencji w sprawie przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, gdyż przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na mnie na mocy art. 12 ust. 1-3 RODO;
 2. w celu archiwizacji korespondencji prowadzonej w sprawie obsługi przesłanego wniosku dotyczącego realizacji praw na podstawie RODO, do celów dowodowych i wykazania, że w terminie ustosunkowałam się do przesłanego wniosku, co stanowi mój prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zgłoszonego żądania.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia korespondencji, a następnie będą archiwizowane w celach dowodowych do upływu okresu przedawnienia roszczeń.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane przeze mnie innym podmiotom jeśli jest to konieczne do realizacji celów przetwarzania, tj.:

 1. podwykonawcom, dostawcom usług, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, informatyczne, hostingowe;
 2. podmiotom upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
 3. w przypadku publikowania przeze mnie Twojej opinii o moich usługach lub publikowania przez Ciebie treści na moim profilu w mediach społecznościowych, Twoje dane osobowe są też widoczne dla osób odwiedzających Stronę internetową lub profile w mediach społecznościowych, oraz dla operatorów tych portali społecznościowych.

Transfer danych poza EOG

W związku z prowadzeniem przeze mnie profili na portalach społecznościowych lub korzystaniem z cookies lub podobnych technologii podmiotów trzecich, Twoje dane osobowe są przetwarzane za pośrednictwem tego portalu społecznościowego lub podmiotu trzeciego, którego serwery mogą znajdować się w USA lub innym państwie poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W przypadku przesyłania danych osobowych poza EOG operatorzy portali społecznościowych, jak również dostawcy cookies lub podobnych technologii są zobowiązani do stosowania odpowiednich zabezpieczeń, stosownie do rozdziału V RODO. Takimi zabezpieczeniami są w szczególności decyzja Komisji Europejskiej o zapewnianiu przez dane państwo trzecie adekwatnych zabezpieczeń danych osobowych lub Standardowe Klauzule Umowne UE. W takich przypadkach możesz zażądać kopii tych odpowiednich zabezpieczeń. Dokładniejsze informacje znajdziesz w polityce prywatności danego portalu lub podmiotu trzeciego:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/policy 

Google:  https://policies.google.com/privacy 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

W związku z przetwarzaniem przeze mnie Twoich danych osobowych masz następujące prawa:

 1. dostępu do swoich danych osobowych (art. 15 RODO), w tym uzyskania kopii danych (art. 15 ust. 3 RODO),
 2. sprostowania (poprawienia) lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),
 3. żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem (art. 17 RODO),
 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie oraz ich przenoszenia, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO),
 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku przetwarzania ich w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją (art. 21 RODO),
 7. cofnięcia, w każdym momencie, udzielonych zgód, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgód przed ich cofnięciem. 

Powyższe prawa możesz zrealizować, kontaktując się ze mną na dane podane w sekcji II. Polityki prywatności.

Dodatkowo, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. Szczegóły dotyczące składania skarg można znaleźć na stronie UODO, pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155

Cookies

Cookies to małe pakiety danych, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej lub na dysku twardym Twojego urządzenia, z którego uzyskujesz dostęp do Strony internetowej. Poza cookies są stosowane również inne technologie zbierające informacje o zachowaniu użytkownika na Stronie internetowej. W dalszej części niniejszego dokumentu wszystkie te technologie dla ułatwienia są określane wspólnie mianem „cookies”. 

W zależności od Twoich ustawień na Stronie internetowej, oprócz cookies niezbędnych z technicznego punktu widzenia do prawidłowego działania Strony internetowej, mogę używać cookies w celach statystycznych, analitycznych lub reklamowych. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, możliwe jest przechowywanie cookies na Twoim urządzeniu, jeżeli jest to niezbędne do funkcjonowania Strony internetowej (te cookies są opisane poniżej jako niezbędne). Do korzystania z wszelkich innych rodzajów technologii śledzących (w szczególności analitycznych lub reklamowych) potrzebuję Twojej zgody.

Ściśle niezbędne cookies NIE wymagają zgodnie z prawem uprzedniej zgody użytkownika. Są one automatycznie instalowane na Twoim urządzeniu, gdy wchodzisz na Stronę internetową lub dokonujesz na niej określonych wyborów. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony internetowej. Te cookies nie są usuwane po zakończeniu przeglądania witryny, ale mają ograniczony okres ważności. 

Jeżeli wyrazisz na to zgodę podczas pierwszej wizyty na Stronie internetowej lub później poprzez panel ustawień dostępny na dole Strony internetowej („Ustawienia cookies”), będę mogła również używać innych cookies, na które wyraziłas/eś zgodę.

W każdej chwili możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies, korzystając z panelu ustawień dostępnego na dole Strony internetowej pod przyciskiem „Ustawienia cookies”.

Zmiany Polityki prywatności 

Polityka prywatności może zostać zaktualizowana w przypadku zmiany przepisów prawnych, które mają wpływ na przetwarzanie Twoich danych osobowych lub stosowanie cookies, jak również jeśli zmianie ulegną procesy przetwarzania przeze mnie danych osobowych i rodzaje wykorzystywanych cookies. 

Scroll to Top