Regulamin sklepu

wersja obowiązująca od dnia 16.04.2024r.

Niniejszy dokument określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz sprzedaży treści cyfrowych i usług cyfrowych dostępnych za pośrednictwem strony www.pomojejstronie.pl 

I.      Definicje

1.     Klient –  Konsument, Konsument – Profesjonalista lub inny Przedsiębiorca, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę o Dostarczenie Produktu lub podjął działania zmierzające do jej zawarcia, na zasadach określonych w Regulaminie;

2.     Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny;

3.     Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

4.     Konsument – Profesjonalista – osoba fizyczna zawierająca umowę ze Sprzedawcą bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą (a więc będącą Przedsiębiorcą), jeśli z treści umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5.     Konto – indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Użytkownika rejestracji, pozwalający na korzystanie z Usług Prowadzenia Konta, Przechowywania Danych lub korzystania z Produktu (w przypadku niektórych Produktów oferowanych przez Sprzedawcę);

6.     Konsultacja - jednorazowa konsultacja ze Sprzedawcą lub konsultacja z podmiotem współpracującym ze Sprzedawcą, świadczona drogą elektroniczną lub telefoniczną, której zamówienie jest możliwe za pośrednictwem Sklepu;

7.     Licencja – umowa licencji, na podstawie której Klient ma niewyłączne prawo do korzystania z udostępnionych za pośrednictwem Konta lub przesłanych na wskazany adres poczty elektronicznej lub udostępnionych w inny sposób przez Sprzedawcę Produktów zgodnie z Umową o Dostarczenie Produktu, w zakresie określonym w Regulaminie;

8.     Newsletter - informacje w formie e-mail wysyłane przez Sprzedawcę Subskrybentowi w sposób cykliczny za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Subskrybenta adres e-mail, zawierające informacje handlowe Sprzedawcy, w szczególności dotyczące oferty Sprzedawcy, Sklepu, nowości, promocji, konkursów;

9.     Polityka Prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://pomojejstronie.pl/polityka-prywatnosci/

10.  Potwierdzenie – wiadomość mailowa wysyłana Klientowi przez Sprzedawcę po zawarciu Umowy o świadczenie Usług lub po złożeniu Zamówienia, w której Sprzedawca potwierdza zawarcie Umowy o świadczenie Usług lub złożenie Zamówienia;

11.  Produkt - dostępne w Sklepie Treści Cyfrowe będące przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, Usługi Cyfrowe lub Konsultacje świadczone przez Sprzedawcę lub podmioty z nim współpracujące, których zakupu dokonuje Klient za pośrednictwem Sklepu;

12.  Prowadzenie Konta – nieodpłatna Usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na prowadzeniu i utrzymywaniu Konta;

13.  Przechowywanie Danych – nieodpłatna Usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przechowywaniu danych Użytkownika wprowadzonych na Konto na serwerach dedykowanych Sprzedawcy;

14.  Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;

15.  Regulamin – niniejszy dokument;

16.  Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem https://pomojejstronie.pl/sklep/ za pośrednictwem którego Klient może w szczególności zawierać Umowę o Dostarczenie Produktu;

17.  SprzedawcaDaria A. Boroch-Ilińska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PMS Daria BorochIlińska, ul. Podleśna 6/5, 81-581 Gdynia, numer NIP: 8741621113, numer REGON: 220791971;

18.  Subskrybent – osoba fizyczna, która wyraziła zgodę na otrzymywanie Newslettera od Sprzedawcy;

19.  System Teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 Nr 171 poz. 1800 ze zm.);

20.  Środowisko Cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do Produktu lub w celu korzystania z niego;

21.  Treści Cyfrowe - dostępne w aktualnej ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-booki (zapisane w formacie cyfrowym utwory, dostępne do pobrania przez Klienta) oraz webinary (zapisane w formie nagrania video lub audio treści do pobrania przez Klienta albo udostępnione Klientowi w inny sposób);

22.  Umowa o Dostarczenie Produktu - umowa o dostarczenie Produktu zawarta za pośrednictwem Sklepu, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje dostarczyć Klientowi Produkty znajdujące się w ofercie Sprzedawcy, a Klient zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę;

23.  Umowa o świadczenie Usług - umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Sprzedawcą;

24.  Usługa - usługa Prowadzenia Konta, Przechowywania Danych, świadczona na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy o świadczenie Usług;

25.  Usługi Cyfroweusługi pozwalające Klientowi na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Klienta lub innych użytkowników tej usługi lub inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

26.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2759);

27.  Użytkownik –  osoba będąca Konsumentem, Konsumentem – Profesjonalistą albo innym Przedsiębiorcą, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usług lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;

28.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o Dostarczenie Produktu, określające w szczególności rodzaj i liczbę zamawianych Produktów.

 

II.     Dane kontaktowe Sprzedawcy:

  • adres prowadzenia działalności: ul. Podleśna 6/5,  81-581 Gdynia;
  • adres korespondencyjny: ul. Podleśna 6/5,  81-581 Gdynia;
  • adres e-mail: kontakt@pomojejstronie.pl;
  • strona internetowa: https://pomojejstronie.pl/
  • tel.: +48 696 461 285

III.   Warunki techniczne korzystania ze Sklepu, Usług lub Produktów i zagrożenia z tym związane

1.     Do prawidłowego korzystania ze Sklepu lub Usług konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

a)     posiadanie urządzenia umożliwiającego połączenie z siecią Internet (komputer, smartfon, tablet itp.), 

b)     aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa powyżej z siecią Internet,

c)     posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,

d)     zainstalowana przeglądarka internetowa w aktualnej wersji (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Microsoft Edge, Safari itp.).

2.     W celu prawidłowego korzystania z Produktów, w zależności od ich charakteru i specyfiki, niezbędne jest posiadanie na urządzeniu (tj. komputerze, smartfonie, tablecie itp.) Klienta zainstalowanego oprogramowania umożliwiającego odczyt plików w formacie .PDF, .EPUB, .MOBI, .docx, .xls lub oprogramowania umożliwiającego odczyt plików audio lub video.

3.     Techniczne warunki korzystania ze Sklepu, Usług oraz Produktów mają znaczenie dla prawidłowości ich funkcjonowania, sposobu wyświetlania, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.

4.     Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem ze Sklepu lub Usług to możliwość uzyskania przez nieuprawnione osoby dostępu do danych transmitowanych przez sieć lub przechowywanych na połączonych z siecią urządzeniach i ingerencji w te dane, co może spowodować, w szczególności, ich utratę, nieuprawnioną zmianę lub uniemożliwienie korzystania ze Sklepu, Usług lub Produktów.

5.     Sprzedawca może wprowadzić do Systemu Teleinformatycznego dodatkowe oprogramowanie lub dane, które nie są składnikiem usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w szczególności może stosować inne niż bezwzględnie konieczne cookies lub podobne technologie, jeżeli Klient uprzednio wyrazi na to zgodę w sposób opisany w Polityce Prywatności.

6.     Klient powinien instalować uaktualnienia systemu operacyjnego urządzenia, z którego korzysta, zgodnie z zaleceniami producenta posiadanego urządzenia oraz producenta systemu operacyjnego. Brak aktualizacji systemu operacyjnego może prowadzić do obniżenia poziomu bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, Usług lub Produktów.

7.     W związku z korzystaniem ze Sklepu, Usług lub Produktów Klient zobowiązany jest do:

a)     niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i  inne prawa osób trzecich,

b)    korzystania ze Sklepu, Usług lub Produktów w sposób niezakłócający ich funkcjonowania,

c)     niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam), 

d)    korzystania ze Sklepu, Usług lub Produktów w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e)     korzystania z wszelkich treści i materiałów zamieszczonych w ramach Sklepu, Usług oraz z Produktów z poszanowaniem praw autorskich i innych praw własności intelektualnej,

f)      korzystania ze Sklepu, Usług oraz Produktów w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

IV.   Zawarcie Umowy o Dostarczenie Produktu

1.     Zamówienia składane są za pomocą koszyka zamówień i składane mogą być przez całą dobę, 7 dni w tygodniu, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu. Złożenie Zamówienia nie wymaga założenia Konta w Sklepie.

2.     Złożenie Zamówienia następuje poprzez podejmowanie kolejnych czynności technicznych w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.

3.     W celu skutecznego zawarcia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umowy o Dostarczenie Produktu, Klient powinien wykonać następujące czynności:

a)     wejść na stronę internetową Sklepu;

b)     wybrać zakładkę preferowanego Produktu;

c)     w przypadku, gdy oferowane Produkty dostępne są w różnych wariantach – wybrać odpowiedni wariant Produktu;

d)     dodać  Produkt do koszyka;

e)     przejść do finalizacji Zamówienia poprzez wyrażenie chęci uregulowania płatności;

f)      w wyświetlającym się formularzu wpisać następujące dane:

·       imię i nazwisko;

·       adres poczty elektronicznej;

·       adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);

·       opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, w tym Konsumentem – Profesjonalistą);

·       sposób płatności;

g)     zaakceptować treść  Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie pola wyboru;

h)     w przypadku rezygnacji z prawa odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Produktu, której przedmiotem jest Treść Cyfrowa lub Usługa Cyfrowa - zaznaczyć pole wyboru przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Sprzedawcę Produktu przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o Dostarczenie Produktu z zastrzeżeniem, iż akceptuje utratę prawa odstąpienia od umowy;

i)      kliknąć opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, a następnie dokonać zapłaty za Produkt zgodnie z wybranym sposobem płatności.

4.     Kliknięcie opcji „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy o Dostarczenie Produktu, zgodnie z treścią Regulaminu i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

5.     Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przesyła Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w formularzu, o którym mowa w ust. 3 lit. f) Potwierdzenie Zamówienia.

6.     Uregulowanie płatności następuje w formie przedpłaty 100%, z wykorzystaniem szybkiego przelewu, realizowanego za pośrednictwem zewnętrznego operatora szybkich płatności. Warunki realizacji usługi płatności przez podmiot zewnętrzny oraz prawa i obowiązki Klienta w związku z zawarciem umowy z takim podmiotem, uregulowane zostały w dokumentach obowiązujących u danego podmiotu.

7.     Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).

8.     Umowa o Dostarczenie Produktu zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta Potwierdzenia Zamówienia oraz uiszczenia przez Klienta płatności za Zamówienie. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku Sprzedawcy.

9.     Do każdej Umowy o Dostarczenie Produktu wystawiany jest odpowiedni dokument zakupu, w szczególności faktura VAT, doręczany Klientowi za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej.

10.  Informacje podawane przez Klienta, umożliwiające realizację Umowy o Dostarczenie Produktu, powinny być zgodne z prawdą, pełne, aktualne oraz dokładne. Podanie nieprawdziwych, nieaktualnych lub niedokładnych danych może uniemożliwić realizację  Umowy o Dostarczenie Produktu.

 

V.     Realizacja Umowy o Dostarczenie Produktu

1.     Dostarczenie Klientowi Produktu w postaci Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych następuje po upływie 14 dni od momentu zawarcia Umowy o Dostarczenie Produktu, chyba że Klient złoży oświadczenie o rezygnacji z prawa do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Produktu. Możliwość rezygnacji z prawa do odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Produktu nie dotyczy Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, które zgodnie z wyraźnym opisem zamieszczonym w Sklepie mają być udostępnione przez Sprzedawcę po upływie 14 dni od momentu zawarcia Umowy o Dostarczenie Produktu. 

2.     W przypadku rezygnacji z prawa odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Produktu, Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe zostaną dostarczone przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia Umowy o  Dostarczenie Produktu, chyba że z zgodnie z wyraźnym opisem zamieszczonym w Sklepie poszczególne Produkty mają być udostępnione przez Sprzedawcę w innym terminie.

3.     Sprzedawca może dostarczyć Klientowi Produkty w postaci Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych - w zależności od specyfiki zakupionych Produktów – poprzez przesłanie ich na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta przy składaniu Zamówienia lub zakładaniu Konta, w formie załącznika lub linka umożliwiającego pobranie Treści Cyfrowych  i zapisanie ich na urządzeniu lub przesłanie danych dostępu do Usług Cyfrowych na platformie internetowej wskazanej przez Sprzedawcę.

4.     Brak korzystania przez Klienta z Produktu pomimo możliwości korzystania z niego, nie uprawnia Klienta do żądania od Sprzedawcy zwrotu ceny za zakupione Produkty.

5.     W przypadku braku dostarczenia Produktu w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, Klient ma prawo wezwać Sprzedawcę do ich dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w pkt. II Regulaminu.

6.     Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Produktu niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Klientem terminie, Klient może odstąpić od Umowy o Dostarczenie Produktu.

7.     Odstąpienie od Umowy o Dostarczenie Produktu wymaga złożenia Sprzedawcy przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w pkt. II Regulaminu. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

8.     Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Produktu zapłaconej przez Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy o Dostarczenie Produktu. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.     Postanowienia ust. 6-8 powyżej dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami albo Konsumentami – Profesjonalistami.

 

VI.   Udzielenie Licencji w związku z zawarciem Umowy o Dostarczenie Produktu

1.     Z chwilą zawarcia Umowy o Dostarczenie Produktu, Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej na korzystanie z Produktów w zakresie, w jakim stanowią one utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.     Sprzedawca oświadcza, że jeśli autorami Produktów są podmioty z nim współpracujące, Sprzedawca nabył wszelkie prawa do tych Produktów, pozwalające mu na udzielenie licencji, o której mowa w ust. 1 powyżej.

3.     Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.

4.     Klient może korzystać z Produktów w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, działalności nierejestrowanej lub działalności zawodowej, z tym zastrzeżeniem, że nie może wykorzystywać tych Produktów ani ich fragmentów do przygotowywania dokumentów lub innych treści dla jakichkolwiek podmiotów lub osób innych niż Klient.

5.     Korzystanie przez Klienta z Produktów z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Sprzedawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Klienta z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.

6.     Produkty, których zakupu dokonuje Klient, mogą stanowić pliki elektroniczne będące jedynie szablonami dokumentów przeznaczonymi do samodzielnego wykorzystania przez Klienta i wymagające dostosowania do indywidualnej sytuacji Klienta. Sprzedawca, ani podmioty z nim współpracujące będące autorami Produktów, nie są zobowiązane do udzielania jakichkolwiek konsultacji związanych z zakupionymi szablonami dokumentów, chyba że inaczej wynika ze specyfikacji Produktu. Szczegółowy opis Produktu znajduje się w Sklepie na karcie tego Produktu.

7.     Sprzedawca oświadcza, a Klient akceptuje, że Produkty nie podlegają aktualizacji po ich dostarczeniu Klientowi, chyba że co innego jest wyraźnie wskazane w opisie danego Produktu.

8.      W przypadku Produktów stanowiących treści prawne, Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Klienta o zmianach stanu prawnego wpływających na dostarczony Produkt,  chyba że co innego jest wyraźnie wskazane w opisie danego Produktu.

 

VII.     Rejestracja Konta

1.     Rejestracja Konta jest bezpłatna i dobrowolna oraz nie jest konieczna do składania Zamówienia.

2.     Procedura rejestracji Konta następuje poprzez wypełnienie dedykowanego formularza, w tym podania adresu mailowego Użytkownika oraz hasła. 

3.     Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Sprzedawca tworzy Konto. Następnie Sprzedawca przesyła do Użytkownika na adres poczty elektronicznej Potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie Usług.

 

VIII.         Prowadzenie Konta i Przechowywanie Danych

1.     Sprzedawca świadczy nieodpłatnie na rzecz Użytkowników usługi powiązane ściśle z działaniem Sklepu, a mianowicie:

a)     usługę Prowadzenia Konta,

b)     usługę Przechowywania Danych.

2.     Usługi wskazane w ust. 1 są usługami powiązanymi, realizowanymi łącznie.

3.     Usługi wskazane w ust. 1 świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyłączeniem ewentualnych okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na stronie Sklepu.

4.     Umowa o świadczenie powyższych Usług zawarta zostaje pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem z momentem rejestracji Konta.

5.     Usługi Prowadzenia Konta oraz Przechowywania Danych dostępne są po dokonaniu rejestracji Konta na zasadach opisanych w Regulaminie. Usługa Prowadzenia Konta polega na udostępnieniu Użytkownikowi dedykowanego panelu, umożliwiającego Użytkownikowi modyfikację danych, które podał podczas rejestracji, dostęp do jego danych i ich wykorzystanie w przypadku składania Zamówień, jak też dającego dostęp m.in. do historii Zamówień oraz zakupionych Produktów.

6.     Usługa Przechowywania Danych polega na przechowywaniu na serwerze dedykowanym Sprzedawcy danych wprowadzonych przez Użytkownika przy rejestracji Konta, z ewentualnymi późniejszymi modyfikacjami, jak też innych informacji i dokumentów związanych z zawartymi Umowami o Dostarczenie Produktu.

7.     Powyższe Usługi świadczone są przez czas nieoznaczony. Użytkownik w każdym czasie może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta i zaprzestania świadczenia na jego rzecz powyższych Usług (tj. dokonać wypowiedzenia umów), wysyłając oświadczenie w tym przedmiocie na adres mailowy lub adres korespondencyjny Sprzedawcy. W takim przypadku Konto i wszystkie dane Użytkownika znajdujące się w Koncie zostaną bezpowrotnie usunięte w terminie do 14 dni od zgłoszenia żądania. W takim przypadku jednak Sprzedawca nie usunie innych posiadanych danych osobowych, które ma obowiązek lub prawo dalej przechowywać w przypadkach opisanych w  Polityce Prywatności.

8.     Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Sprzedawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem zabezpieczeń Systemu Teleinformatycznego Sprzedawcy lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta. Sprzedawca zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu mu dostępu do Konta.

9.     Sprzedawca uprawniony jest do wypowiedzenia Umów o świadczenie Usług z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, a co za tym idzie, usunięcia Konta Użytkownika po upływie okresu wypowiedzenia, w przypadku:

a)     dopuszczenia się przez Użytkownika działań wskazanych w ust. 8, 

b)     braku zalogowania się przez Użytkownika do Konta przez okres dłuższy niż 3 lata,

c)     planowanego zaprzestania świadczenia przez Sprzedawcę Usług, w szczególności w związku z zaprzestaniem prowadzenia Sklepu,

d)     naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa, jeżeli naruszenia te nie zostaną usunięte przez Użytkownika w terminie wyznaczonym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni.

IX.   Newsletter

1.     Sprzedawca świadczy na rzecz Subskrybentów drogą elektroniczną nieodpłatną usługę Newsletter polegającą na przesyłaniu Subskrybentom, na podany adres mailowy, wiadomości mailowych zawierających informacje handlowe Sprzedawcy, tj. informacje dotyczące oferowanych Produktów, Sklepu i innych działań Sprzedawcy, w szczególności dotyczące nowości, wydarzeń organizowanych przez Sprzedawcę.

2.     W celu skorzystania z usługi Newsletter, Subskrybent wyraża zgodę na jego otrzymywanie w dedykowanym formularzu udostępnionym przez Sprzedawcę.

3.     Zapisanie się do Newslettera jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przesyłanie Subskrybentowi przez Sprzedawcę na podany adres mailowy informacji handlowej, jak również z wyrażeniem zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – w zakresie objętym Newsletterem.

4.     Subskrybent otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na podany adres poczty elektronicznej, potwierdzenie zapisania się do Newslettera. W celu potwierdzenia zapisania się do Newslettera, Subskrybent musi kliknąć link aktywacyjny znajdujący się w przesłanej do niego wiadomości mailowej. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

5.     Każdy Newsletter zawiera w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść wiadomości oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

6.     Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.

 

X.     Odstąpienie od umowy i reklamacje

1.     Uprawnienia opisane w niniejszym punkcie przysługują wyłącznie Konsumentowi albo Konsumentowi – Profesjonaliście.

2.     Konsument albo Konsument – Profesjonalista ma prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Produktu lub Umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od zawarcia umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem pkt. V.1.

3.     Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. W razie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Klient lub Użytkownik otrzyma niezwłocznie potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.

4.     W przypadku wysyłania przez oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą tradycyjną (poczta, kurier) dla zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie liczy się data nadania korespondencji.

5.     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Produktu w związku z zawarciem Umowy o Dostarczenie Produktu lub Usługi w związku z zawarciem Umowy o świadczenie Usług, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową Konsument albo Konsument - Profesjonalista korzystał z Produktu lub Usług.

6.     Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w czasie wskazanym w ust. 5, jeżeli w tym czasie się ujawnił. Domniemanie określone w zdaniu poprzednim nie ma zastosowania, jeżeli:

a)     Środowisko Cyfrowe Konsumenta albo Konsumenta - Profesjonalisty nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których mowa w Regulaminie;

b)     Konsument albo Konsument – Profesjonalista nie wykonuje obowiązku współpracy wskazanego w ust. 7 poniżej.

7.     Konsument albo Konsument - Profesjonalista ma obowiązek współpracy ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności z umową w odpowiednim czasie wynika z cech Środowiska Cyfrowego Konsumenta albo Konsumenta - Profesjonalisty.

8.     Jeśli Produkty lub Usługi są niezgodne z umową, Konsument albo Konsument - Profesjonalista może żądać doprowadzenia do ich zgodności z tą umową.

9.     Sprzedawca może odmówić doprowadzenia dostarczanych Produktów lub Usług do zgodności z umową, jeżeli ich doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

10.  Sprzedawca doprowadza Produkty lub Usługi do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta albo Konsumenta - Profesjonalisty, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.

11.  Konsument albo Konsument – Profesjonalista może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, a w razie niezgodności Produktu z Umową o Dostarczenie Produktu Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy w przypadkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta.

12.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli Produkt jest dostarczany w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny. 

13.  W przypadku chęci skorzystania przez Klienta z uprawnień wskazanych powyżej, należy przesłać Sprzedawcy reklamację drogą elektroniczną lub pisemną, a reklamacja powinna zawierać: dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny lub adres mailowy), adres mailowy, na który zarejestrowane zostało Konto, określenie przyczyny złożenia reklamacji oraz wskazanie czego dana osoba domaga się w związku ze złożeniem reklamacji.

14.  Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni, rozpatruje reklamację i udziela odpowiedzi, chyba że z bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa wynika inny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.

15.  Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji Konsumenta albo Konsumenta - Profesjonalisty, a ten się nie zgadza z taką decyzją, ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i  dochodzenia roszczeń.

16.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:

a)     powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;

b)     Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;

c)     Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

17.  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w  sporach konsumenckich), można złożyć skargę, w celu rozwiązania ewentualnego sporu ze Sprzedawcą, za pośrednictwem platformy internetowej ODR. Platforma ODR dostępna jest pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

18.  W przypadku odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Produktu lub Umowy o świadczenie Usług, Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Produktu lub świadczenie Usług niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

19.  W przypadku odstąpienia od umowy Konsument albo Konsument - Profesjonalista zobowiązany jest niezwłocznie zaprzestać korzystania  Produktu lub Usług z uwagi na to, iż na skutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, umowa uznana zostaje za niezawartą, a co za tym idzie, Konsument albo Konsument - Profesjonalista traci tytuł prawny do korzystania z przedmiotu umowy.

20.  Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy można skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu; wzór formularza stanowi nadto załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta; skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.

 

XI.   PRAWA AUTORSKIE

Zdjęcia i treści udostępnione w Sklepie podlegają ochronie jako utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 

XII.  DANE OSOBOWE

Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę zostały uregulowane w Polityce Prywatności.

 

 

XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej Sklepu w sposób, który umożliwia jego wyświetlenie, pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

2.     Prawem właściwym dla Umowy o Dostarczenie Produktu i Umowy o świadczenie Usług jest prawo polskie, z tym zastrzeżeniem, iż wybór prawa polskiego działa bez uszczerbku dla ochrony, jaką zapewniają konsumentom bezwzględnie obowiązujące ustawy państwa miejsca ich zwykłego pobytu.

3.     Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak:

a)     zmiana stanu prawnego wymagająca wprowadzenia zmian w Regulaminie,

b)     zmiany w funkcjonowaniu Sklepu,

c)     sprostowanie w Regulaminie błędów i omyłek. 

4.     O zmianie Regulaminu Sprzedawca poinformuje na stronie internetowej Sklepu.

5.     Zmiana Regulaminu nie znajduje zastosowania do umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top